Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
188/12 2012-12-05 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
186/12 2012-11-26 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Sterdyń, jednostkach OSP oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/114/12 2012-11-22 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/113/12 2012-11-22 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sterdyń na lata 2012 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/112/12 2012-11-22 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007- 2013 TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/111/12 2012-11-22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/110/12 2012-11-22 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013". TAK Uchwalony obowiązujący
184/12 2012-11-14 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
183/12 2012-11-12 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sterdyń na lata 2013 - 2024 TAK Uchwalony obowiązujący
181/12 2012-11-07 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
180/12 2012-11-05 w sprawie nabycia nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/109/12 2012-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/108/12 2012-10-31 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Sterdyń na lata 2012 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/107/12 2012-10-31 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/106/12 2012-10-31 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/105/12 2012-10-31 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/104/12 2012-10-31 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/103/12 2012-10-31 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/102/12 2012-10-31 w sprawie podziału gminy Sterdyń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu TAK Uchwalony obowiązujący
179/12 2012-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
178/12 2012-10-25 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
177/12 2012-10-12 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
177a/12 2012-10-08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
176/12 2012-09-19 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/99/12 2012-09-17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/98/12 2012-09-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dróg publicznych TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/101/12 2012-09-17 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/100/12 2012-09-17 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej dla Gminy Sterdyń na lata 2012 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XV/97/12 2012-09-06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły Bliższe" TAK Uchwalony obowiązujący
XV/96/12 2012-09-06 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XV/95/12 2012-09-06 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sterdyń na lata 2012 - 2020. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/94/12 2012-09-06 w sprawie zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Chądzyń, Stelągi,Golanki". TAK Uchwalony obowiązujący
175/12 2012-09-06 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
173/12 2012-08-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
172/12 2012-08-29 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
171/12 2012-08-23 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sterdyń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres I półrocza 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
171a/12 2012-08-17 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
170/12 2012-08-07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
169/12 2012-08-07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
168/12 2012-08-02 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
167/12 2012-07-27 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników TAK Uchwalony obowiązujący
166/12 2012-07-23 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
165/12 2012-07-20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
164/12 2012-07-17 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
162/12 2012-07-05 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
161/12 2012-07-05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
160/12 2012-07-03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
159/12 2012-06-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/93/12 2012-06-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/92/12 2012-06-26 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2012 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/91/12 2012-06-26 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/90/12 2012-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/89/12 2012-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury działających na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/88/12 2012-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sterdyń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
158/12 2012-06-21 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego w dniu 21 czerwca 2012 r. od godz. 0.30 do godz. 5.00 na terenie gminy Sterdyń w infrastrukturze komunalnej - drogowej TAK Uchwalony obowiązujący
157/12 2012-06-14 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
156/12 2012-06-14 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce gminnej nr. ew. 856 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr. ew. 853 w Lebiedziach TAK Uchwalony obowiązujący
154/12 2012-06-14 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Kształtowanie centrum wsi Sterdyń" TAK Uchwalony obowiązujący
153/12 2012-06-04 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
152/12 2012-06-04 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
151/12 2012-06-04 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
149/12 2012-05-29 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w OSP w Sterdyni, Dzięciołach Dalszych, Starym Ratyńcu TAK Uchwalony obowiązujący
148/12 2012-05-29 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w OSP w Sterdyni, Dzięciołach Dalszych, Starym Ratyńcu TAK Uchwalony obowiązujący
147/12 2012-05-23 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
146/12 2012-05-23 w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dostarczanej do mieszkań i pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
145/12 2012-05-23 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
144/12 2012-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
143/12 2012-05-18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Sterdyń w 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/87/12 2012-04-27 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/86/12 2012-04-27 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej dla Gminy Sterdyń na lata 2012 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/85/12 2012-04-27 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/84/12 2012-04-27 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, warunków i zasad korzystania z tych przystanków. TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/83/12 2012-04-27 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sterdyń w 2012 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/82/12 2012-04-27 w sprawie przystąpienia Gminy Sterdyń do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie" TAK Uchwalony obowiązujący
142/12 2012-04-27 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
141/12 2012-04-23 w sprawie likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych TAK Uchwalony obowiązujący
140/12 2012-04-18 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
139/12 2012-04-02 w sprawie zatwierdzenia składu terenowej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - ujemne skutki przezimowania 2011/2012 na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
138/12 2012-03-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
137/12 2012-03-21 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
136/12 2012-03-15 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
135/12 2012-03-14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
134/12 2012-03-09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Sterdyń dotychczasowemu uzytkownikowi wieczystemu TAK Uchwalony obowiązujący
132/12 2012-02-29 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wykorzystywania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych" TAK Uchwalony obowiązujący
131/12 2012-02-24 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
126/12 2012-02-24 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
125/12 2012-02-24 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
124/12 2012-02-24 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
123/12 2012-02-24 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
122/12 2012-02-21 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
121/12 2012-02-21 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
119/12 2012-02-14 w sprawie sprzedaży kontenera KP-7 TAK Uchwalony obowiązujący
118/12 2012-02-08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży TAK Uchwalony obowiązujący
XII/81/12 2012-02-07 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/80/12 2012-02-07 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sterdyń na lata 2012-2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/79/12 2012-02-07 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP TAK Uchwalony obowiązujący
XII/78/12 2012-02-07 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XII/77/12 2012-02-07 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki TAK Uchwalony obowiązujący
XII/76/12 2012-02-07 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy Sterdyń na rzecz użytkownika wieczystego TAK Uchwalony obowiązujący
117/12 2012-01-24 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10