Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
54/11 2011-07-22 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
53/11 2011-07-15 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
52/11 2011-07-01 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
51/11 2011-06-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
VI/32/11 2011-06-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
VI/31/11 2011-06-21 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
VI/30/11 2011-06-21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dróg publicznych TAK Uchwalony obowiązujący
VI/29/11 2011-06-21 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania TAK Uchwalony obowiązujący
VI/28/11 2011-06-21 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sterdyń do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki TAK Uchwalony obowiązujący
VI/27/11 2011-06-21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. TAK Uchwalony obowiązujący
VI/26/11 2011-06-21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury działających na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
VI/25/11 2011-06-21 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminy Sterdyń wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2010 r. TAK Uchwalony obowiązujący
50/11 2011-06-21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
49/11 2011-06-15 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
47/11 2011-06-06 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
46/11 2011-05-30 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
45/11 2011-05-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
44/11 2011-05-26 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej w OSP w Kiełpińcu TAK Uchwalony obowiązujący
43/11 2011-05-26 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
42/11 2011-05-18 w sprawie ogłoszenia konkursu "Mieszkajmy piękniej" TAK Uchwalony obowiązujący
40/11 2011-05-11 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
38/11 2011-04-22 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
39/11 2011-04-21 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
37/11 2011-04-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
36/11 2011-04-07 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
35/11 2011-04-06 w sprawie zmian w planie kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Budowa Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Sterdyni" TAK Uchwalony obowiązujący
34/11 2011-04-06 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
29/11 2011-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
28/11 2011-03-24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych TAK Uchwalony obowiązujący
27/11 2011-03-21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
26/11 2011-03-07 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
25/11 2011-03-07 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Aktywizacja życia społecznego mieszkańców wsi Kamieńczyk poprzez remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej" TAK Uchwalony obowiązujący
24/11 2011-03-07 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla projektu "Aktywizacja życia społecznego mieszkańców wsi Kamieńczyk poprzez remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej" TAK Uchwalony obowiązujący
V/24/11 2011-03-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
V/23/11 2011-03-02 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2011 -2020 TAK Uchwalony obowiązujący
V/22/11 2011-03-02 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki TAK Uchwalony obowiązujący
V/21/11 2011-03-02 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
V/20/11 2011-03-02 w sprawie przystąpienia Gminy Sterdyń do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki TAK Uchwalony obowiązujący
V/19/11 2011-03-02 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego TAK Uchwalony obowiązujący
23/11 2011-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego TAK Uchwalony obowiązujący
22/11 2011-02-14 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
21/11 2011-02-14 w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
20/11 2011-02-14 w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy TAK Uchwalony obowiązujący
19/11 2011-02-14 zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe TAK Uchwalony obowiązujący
18/11 2011-02-03 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
17/11 2011-01-31 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
IV/18/11 2011-01-11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2011 -2020 TAK Uchwalony obowiązujący
IV/17/11 2011-01-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
9/11 2011-01-10 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
15/11 2011-01-10 w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
14/11 2011-01-10 w sprawie planu finansowego dla Urzędu Gminy na 2011 rok TAK Uchwalony obowiązujący
13/11 2011-01-10 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 r. TAK Uchwalony obowiązujący
12/11 2011-01-10 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 r. TAK Uchwalony obowiązujący
11/11 2011-01-10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
10/11 2011-01-10 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie TAK Uchwalony obowiązujący
III/9/10 2010-12-30 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Sterdyń na rok 2011" TAK Uchwalony obowiązujący
III/8/10 2010-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
III/7/10 2010-12-30 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2011-2020 TAK Uchwalony obowiązujący
III/16/10 2010-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
III/15/10 2010-12-30 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych TAK Uchwalony obowiązujący
III/14/10 2010-12-30 w sprawie wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania TAK Uchwalony obowiązujący
III/13/10 2010-12-30 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
III/12/10 2010-12-30 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
III/11/10 2010-12-30 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
III/10/10 2010-12-30 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2011" TAK Uchwalony obowiązujący
8/10 2010-12-30 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
7/10 2010-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
6/10 2010-12-21 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
5/10 2010-12-15 w sprawie tygodniowego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
3/10 2010-12-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
II/6/10 2010-12-06 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sterdyni oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania TAK Uchwalony obowiązujący
II/5/10 2010-12-06 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
392/10 2010-12-06 w sprawie oceny przydatności majątku ruchomego do dalszego użytkowania TAK Uchwalony obowiązujący
I/4/10 2010-11-30 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
I/3/10 2010-11-30 w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
I/2/10 2010-11-30 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
I/1/10 2010-11-30 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
389/10 2010-11-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
388a/10 2010-11-29 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
388/10 2010-11-29 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego TAK Uchwalony obowiązujący
387/10 2010-11-29 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości TAK Uchwalony obowiązujący
386/10 2010-11-29 w sprawie zmian w planie kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu "Budowa bloku żywieniowego przy szkole podstawowej w Sterdyni" TAK Uchwalony obowiązujący
385/10 2010-11-29 w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
384/10 2010-11-18 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/225/10 2010-11-07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2011 na obszarze gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/224/10 2010-11-07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/223/10 2010-11-07 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego na rok 2011" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/222/10 2010-11-07 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyn na rok 2010" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/221/10 2010-11-07 w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/220/10 2010-11-07 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/219/10 2010-11-07 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Seroczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/218/10 2010-11-07 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/217/10 2010-11-07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Mursy TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/216/10 2010-11-07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości łazówek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/215/10 2010-11-07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzięcioły Dalsze TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/214/10 2010-11-07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Paderewek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/213/10 2010-11-07 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sterdyń i jej jednostkom podległym TAK Uchwalony obowiązujący
383/10 2010-10-21 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/212/10 2010-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/211/10 2010-09-30 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10