Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
37/07 2007-05-07 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
36/07 2007-05-07 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
35/07 2007-05-02 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
34/07 2007-04-24 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
33/07 2007-04-23 w sprawie ogłoszenia konkursu "Mieszkajmy piękniej". TAK Uchwalony obowiązujący
VI/31/07 2007-04-22 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
V/30/07 2007-04-05 w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
V/29/07 2007-04-05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2006. TAK Uchwalony obowiązujący
31/07 2007-03-30 w sprawie nadania " Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sterdyń". TAK Uchwalony obowiązujący
29/07 2007-03-20 w sprawie: ustalenia instrukcji określającej szczegółowe zasady pobierania dochodów i dokonywania wydatków. TAK Uchwalony obowiązujący
28/07 2007-03-15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
27/07 2007-03-12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. TAK Uchwalony obowiązujący
26/07 2007-03-05 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/28/07 2007-03-02 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/27/07 2007-03-02 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/26/07 2007-03-02 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instncji przy Urzędzie Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/25/07 2007-03-02 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji przy Urzędzie Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/24/07 2007-03-02 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjne. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/23/07 2007-03-02 w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, maotywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. TAK Uchwalony obowiązujący
25/07 2007-02-16 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
24/07 2007-02-15 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
23/07 2007-02-15 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
21/07 2007-01-30 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacki gospodarczych dla projektu Z/2.14/III/3.2/1609/05" Przebudowa mostu przez rzekę Buczynkę w ciągu drogi gminnej Sterdyń - Dzięcioły Bliższe". TAK Uchwalony obowiązujący
19/07 2007-01-24 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
18/07 2007-01-23 w sprawie przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
16/07 2007-01-16 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2007 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
13/07 2007-01-09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
12/07 2007-01-09 w sprawie powołania członków komisji przetargowej. TAK Uchwalony obowiązujący
11/07 2007-01-05 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Gminnym Centrum Informacji w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
10/07 2007-01-02 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
9/06 2006-12-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2006. TAK Uchwalony obowiązujący
III/22/06 2006-12-28 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
III/21/06 2006-12-28 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
III/20/06 2006-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
III/19/06 2006-12-28 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
III/18/06 2006-12-28 w sprawie wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania. TAK Uchwalony obowiązujący
III/17/06 2006-12-28 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sterdyń z oraganizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007". TAK Uchwalony obowiązujący
III/16/06 2006-12-28 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
III/15/06 2006-12-28 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2007". TAK Uchwalony obowiązujący
8/06 2006-12-22 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w magazynie Urzędu Gminy Sterdyń, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sterdyni i jednostek podporządkowanych oraz druków ścisłego zarachowania i kasy. TAK Uchwalony obowiązujący
7/06 2006-12-22 w sprawie tygodniowego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń na rok 2006. TAK Uchwalony obowiązujący
6/06 2006-12-15 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
5/06 2006-12-13 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2006. TAK Uchwalony obowiązujący
4/06 2006-12-06 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
3/06 2006-12-06 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
II/5/06 2006-12-05 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolonego na rok 2007 na obszarze Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
II/13/06 2006-12-05 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2006. TAK Uchwalony obowiązujący
II/12/06 2006-12-05 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
II/11/06 2006-12-05 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. TAK Uchwalony obowiązujący
I/4/06 2006-11-23 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
I/3/06 2006-11-23 w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
I/2/06 2006-11-23 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/232/06 2006-09-26 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/231/06 2006-09-26 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/229/06 2006-08-11 o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/223/06 2006-08-11 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomicznej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/218/06 2006-05-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sterdyń na lata 2004 - 2008." TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/217/06 2006-05-26 w sprawie uchwalenia ď Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń" TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/216/06 2006-05-26 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata TAK Uchwalony oczekujący
XXIX/209/06 2006-03-29 w sprawie zmian w Statucie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/204/06 2006-03-29 o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat TAK Uchwalony obowiązujący
225/06 2006-03-27 w sprawie zmian w Regulaminie Ogranizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/203/05 2005-12-29 w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz nadania statutu TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/195/05 2005-12-29 Program współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/194/05 2005-12-29 warunki przyznawania nauczycielom dodatków TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/190/05 2005-12-02 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/189/05 2005-12-02 w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasenta TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/188/05 2005-12-02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/187/05 2005-12-02 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
189/05 2005-08-31 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
183/05 2005-07-18 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
182/05 2005-07-18 w sprawie powołania członkow komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
178/05 2005-06-30 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
165/05 2005-04-18 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego TAK Uchwalony obowiązujący
163/05 2005-04-06 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
162/05 2005-04-06 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XX/133/05 2005-03-22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej zmiany nazwy miejscowości Sterdyń-Osada TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/119/04 2004-12-28 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami" TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/117/04 2004-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/116/04 2004-12-03 w sprawie zmian w budzecie gminy Sterdyń na rok 2004 TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XVIII/115/04 2004-12-03 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania w roku 2005 oraz zasad zwrotu i zwolnień TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/114/04 2004-12-03 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/113/04 2004-12-03 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/112/04 2004-12-03 w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasenta i wysokości pobieranego wynagrodzenia TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/110/04 2004-12-03 w sprawie określenia wysokości stawek podatków na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/108/04 2004-11-04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/105/04 2004-11-04 w sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/101/04 2004-11-04 TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XVII//109/04 2004-11-04 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
128/05 2004-10-29 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/99/04 2004-09-03 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/100/04 2004-09-03 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/95/04 2004-06-29 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/93/04 2004-06-29 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Łazowie TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/92/04 2004-06-29 w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi oraz zasad zwolnień od tych oplat TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/90/04 2004-06-29 w sprawie uchwalania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/89/04 2004-04-07 w sprawie uchwalenia ,,Strategii Rozwoju Gminy Sterdyń" na lata 2004 - 2015" TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/87/04 2004-04-07 w sprawie zmian w budzecie gminy Sterdyń na rok 2004 TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XIII/86/04 2004-04-07 w sprawie przystąpienia do realizacji remontów w placówkach gminy Sterdyń TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XIII/84/04 2004-04-07 zmieniajaca uchwłę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porzadku w Gminie Syerdyń TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10