Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIV/146/09 2009-06-15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki TAK Uchwalony obowiązujący
234/09 2009-06-12 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2009 r. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
233/09 2009-06-09 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
232/09 2009-06-05 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
231/09 2009-05-29 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
230/09 2009-05-22 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
228/09 2009-05-19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
229/09 2009-05-15 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek budżetowych TAK Uchwalony obowiązujący
227/09 2009-05-15 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
226/09 2009-05-15 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej TAK Uchwalony obowiązujący
225/09 2009-04-29 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla ciągnika C-330 TAK Uchwalony obowiązujący
224/09 2009-04-27 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
223/09 2009-04-20 w sprawie ustalenia oceny przydatności środka trwałego do dalszego użytkowania TAK Uchwalony obowiązujący
222/09 2009-04-09 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/145/09 2009-04-08 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/144/09 2009-04-08 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/143/09 2009-04-08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/142/09 2009-04-08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/141/09 2009-04-08 w sprawie zaciagnięcia pożyczki na przebudowę (modernizację) Stacji Uzdatniania Wody w Łazowie TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/140/09 2009-04-08 w sprawie zaciągnięcia pozyczki na termomodernizację TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/139/09 2009-04-08 w sprawie zaciagnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/138/09 2009-04-08 w sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/137/09 2009-04-08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
221/09 2009-03-31 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych oraz zużycia paliwa dla sprzetu silnikowego i urządzeń specjalnych obowiazujących w poszczególnych OSP Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
220/09 2009-03-31 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
219/09 2009-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
218/09 2009-03-24 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
217/09 2009-03-17 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
216/09 2009-03-17 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
215/09 2009-03-16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
214/09 2009-03-13 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
213/09 2009-03-12 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/136/09 2009-03-06 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/135/09 2009-03-06 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Białobrzegi TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/134/09 2009-03-06 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Seroczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/133/09 2009-03-06 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/132/09 2009-03-06 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/131/09 2009-03-06 w sprawie przestąpienia Gminy Sterdyń do projektów kluczowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/130/09 2009-03-06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata TAK Uchwalony oczekujący
XXII/129/09 2009-03-06 w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni TAK Uchwalony oczekujący
XXII/128/09 2009-03-06 w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Sterdyni do Zespołu Szkół w Sterdyni TAK Uchwalony oczekujący
212/09 2009-03-02 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
211/09 2009-02-23 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
208/09 2009-01-30 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
207/09 2009-01-30 w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
206/09 2009-01-30 w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
205/09 2009-01-30 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
204/09 2009-01-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
203/09 2009-01-12 w sprawie likwidacji pozostałych środków trwałych w używaniu TAK Uchwalony obowiązujący
202/09 2009-01-12 w sprawie przyjecia układu wykonawczego budżetu na 2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
201/08 2008-12-31 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
200/08 2008-12-31 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/127/08 2008-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/126/08 2008-12-30 o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/125/08 2008-12-30 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/124/08 2008-12-30 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/123/08 2008-12-30 w sprawie uchwaleni "Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009" TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/122/08 2008-12-30 w sprawie uchwalenia Gminnego Progranu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/121/08 2008-12-30 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2009" TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/120/08 2008-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
199/08 2008-12-30 w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
198/08 2008-12-30 w sprawie tygodniowego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
197/08 2008-12-30 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w magazynie Urzędu Gminy Sterdyń, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sterdyni i jednostek podporządkowanych oraz druków ścisłego zarachowania i kasy TAK Uchwalony obowiązujący
196/08 2008-12-30 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
195/08 2008-12-15 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
194/08 2008-12-15 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
193/08 2008-12-15 w sprawie użyczenia lokalu stanowiącego włsność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
192/08 2008-12-02 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
191/08 2008-11-28 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
190/08 2008-11-28 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
XX/119/08 2008-11-21 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XX/118/08 2008-11-21 w sprawie realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Paulinów- Stary Ratyniec". TAK Uchwalony obowiązujący
XX/117/08 2008-11-21 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych TAK Uchwalony obowiązujący
XX/116/08 2008-11-21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2009 na obszarze Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/115/08 2008-11-21 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki TAK Uchwalony obowiązujący
XX/114/08 2008-11-21 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów TAK Uchwalony obowiązujący
XX/113/08 2008-11-21 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/112/08 2008-11-21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ochotników za czas udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach TAK Uchwalony obowiązujący
XX/111/08 2008-11-21 w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/110/08 2008-11-21 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XX/109/08 2008-11-21 w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/108/08 2008-11-21 w sprawie przystąpienia Gminy Sterdyń do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" TAK Uchwalony obowiązujący
189/08 2008-11-21 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
188/08 2008-11-19 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
187/08 2008-11-19 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
186/08 2008-11-18 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
185/08 2008-11-17 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
184/08 2008-11-17 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
183/08 2008-11-17 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
182/08 2008-11-12 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
181/08 2008-11-03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
180/08 2008-10-29 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
179/08 2008-10-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
178/08 2008-10-21 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
177/08 2008-10-09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrony cywilnej w Gminie Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
175/08 2008-09-30 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
174/08 2008-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/107/08 2008-09-15 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/106/08 2008-09-15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dróg publicznych TAK Uchwalony obowiązujący
173/08 2008-09-15 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10