Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
116/12 2012-01-18 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
115/12 2012-01-18 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
114/12 2012-01-17 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
113/12 2012-01-17 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
112/12 2012-01-09 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
111/12 2012-01-09 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
110/12 2012-01-09 w sprawie planu finansowego dla Urzędu Gminy na 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
109/12 2012-01-05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
108/12 2012-01-03 w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XI/75/11 2011-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/74/11 2011-12-28 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2012-2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/73/11 2011-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XI/72/11 2011-12-28 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. " Partnerski Urząd gminy przyjazny mieszkańcom: Poddziałanie 5.2.1. POKL "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" TAK Uchwalony obowiązujący
XI/71/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu TAK Uchwalony obowiązujący
XI/70/11 2011-12-28 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/69/11 2011-12-28 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/68/11 2011-12-28 w sprawie uchwalenia" Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2012" TAK Uchwalony obowiązujący
XI/67/11 2011-12-28 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na rok 2012" TAK Uchwalony obowiązujący
XI/66/11 2011-12-28 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/65/11 2011-12-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sterdyń na lata 2011 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
99/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Dalszych oraz zakup wyposażenia" TAK Uchwalony obowiązujący
97/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu " Świetlica wiejska rozwija, aktywizuje, kształci i promuje - remont, wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w łazówku" TAK Uchwalony obowiązujący
106/11 2011-12-28 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Śladami historii Seroczyna" TAK Uchwalony obowiązujący
105/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Śladami historii Seroczyna" TAK Uchwalony obowiązujący
104/11 2011-12-28 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu" Teren rekreacyjno - sportowy elementem integracji mieszkańców sołectwa Stare Mursy" TAK Uchwalony obowiązujący
103/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Teren rekreacyjno - sportowy elementen integracji mieszkańców sołectwa Stare Mursy" TAK Uchwalony obowiązujący
102/11 2011-12-28 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Paderewku oraz zakup wyposażenia" TAK Uchwalony obowiązujący
101/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Paderewku oraz zakup wyposażenia" TAK Uchwalony obowiązujący
100/11 2011-12-28 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Dalszych oraz zakup wyposażenia" TAK Uchwalony obowiązujący
96/11 2011-12-27 w sprawie tygodniowego rozkładu pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
95/11 2011-12-27 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
94/11 2011-12-15 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
93/11 2011-12-08 w sprawie udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
92/11 2011-12-08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
91/11 2011-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
X/64/11 2011-11-25 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego TAK Uchwalony obowiązujący
X/63/11 2011-11-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
X/62/11 2011-11-25 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2011 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
X/61/11 2011-11-25 w sprawie uchwalenia " Programu współpracy gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
X/60/11 2011-11-25 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
X/59/11 2011-11-25 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
X/58/11 2011-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń oraz zwolnień od podatku TAK Uchwalony obowiązujący
X/57/11 2011-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
X/56/11 2011-11-25 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2012 na obszarze gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
90/11 2011-11-23 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w OSP w Dzięciołach Dalszych TAK Uchwalony obowiązujący
89/11 2011-11-23 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
88/11 2011-11-17 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń dotychczasowemu uzytkownikowi wieczystemu TAK Uchwalony obowiązujący
87/11 2011-11-17 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
86/11 2011-11-10 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
85/11 2011-11-09 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
84/11 2011-11-08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
83/11 2011-11-08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
82/11 2011-11-07 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
81/11 2011-11-07 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
80/11 2011-11-07 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
79/11 2011-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/55/11 2011-10-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/54/11 2011-10-26 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2011 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/53/11 2011-10-26 w sprawie zmiany uchwały I/4/10 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
IX/52/11 2011-10-26 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej Rady Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
IX/51/11 2011-10-26 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do organów sołectwa Stelągi TAK Uchwalony obowiązujący
IX/50/11 2011-10-26 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego TAK Uchwalony obowiązujący
78/11 2011-10-14 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
77/11 2011-10-12 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży TAK Uchwalony obowiązujący
76/11 2011-10-12 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży TAK Uchwalony obowiązujący
75/11 2011-10-10 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
74/11 2011-09-30 w sprawie likwidacji środków trwałych TAK Uchwalony obowiązujący
73/11 2011-09-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
71/11 2011-09-29 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji i składników majątku trwałego gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
70/11 2011-09-29 w sprawie powołania Zespołu Samooceny TAK Uchwalony obowiązujący
69/11 2011-09-29 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
68/11 2011-09-29 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/49/11 2011-09-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/48/11 2011-09-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2011 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/47/11 2011-09-28 w sprawie zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Energia słoneczna szansą na rozwój gmin wiejskich i gminy miejskiej z terenu powiatu sokołowskiego" TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/46/11 2011-09-28 w sprawie zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej Chądzyń - Seroczyn" TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/45/11 2011-09-28 w sprawie wyboru ławnika do sądu Okręgowego w Siedlcach TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/44/11 2011-09-28 w sprawie wyboru ławnika do sadu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/43/11 2011-09-28 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki TAK Uchwalony obowiązujący
66/11 2011-09-14 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Sterdyni" TAK Uchwalony obowiązujący
65/11 2011-09-14 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Sterdyni" TAK Uchwalony obowiązujący
64/11 2011-09-14 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej TAK Uchwalony obowiązujący
63/11 2011-09-13 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
62/11 2011-09-05 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
61/11 2011-08-24 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych TAK Uchwalony obowiązujący
60/11 2011-08-24 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
59/11 2011-08-22 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu "Aktywnie do celu" TAK Uchwalony obowiązujący
57/11 2011-08-10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników TAK Uchwalony obowiązujący
56/11 2011-08-10 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
55/11 2011-08-01 w sprawie powołania Komisji do szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku powodzi wskutek deszczu nawalnego w dniach 7 - 31 lipca 2011 r. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/42/11 2011-07-25 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stare Mursy TAK Uchwalony obowiązujący
VII/41/11 2011-07-25 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Paderewek TAK Uchwalony obowiązujący
VII/40/11 2011-07-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/39/11 2011-07-25 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2011 - 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/38/11 2011-07-25 w sprawie zaciągnięcia pożyczki TAK Uchwalony obowiązujący
VII/37/11 2011-07-25 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Łazówek TAK Uchwalony obowiązujący
VII/36/11 2011-07-25 zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego TAK Uchwalony obowiązujący
VII/35/11 2011-07-25 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
VII/34/11 2011-07-25 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Sterdyń na rzecz użytkownika wieczystego TAK Uchwalony obowiązujący
VII/33/11 2011-07-25 w sprawie powołania Zespołu ds wyborów ławników na kadencje 2012 - 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10