Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XIII/71/07 2007-12-27 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/70/07 2007-12-27 w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/69/07 2007-12-27 w sprawie przyjęcia od Powiatu Sokołowskiego wykonania zadania z zakresu dróg publicznych TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/68/07 2007-12-27 w sprawie przystąpienia do wykonania zadania urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Białobrzegach TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/67/07 2007-12-27 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/66/07 2007-12-27 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2008" TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/65/07 2007-12-27 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
102/07 2007-12-27 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
99/07 2007-12-21 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w magazynie Urzędu Gminy Sterdyń, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sterdyni i jednostek podporządkowanych oraz druków ścisłego zarachowania i kasy TAK Uchwalony obowiązujący
98/07 2007-12-21 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
97/07 2007-12-21 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
100/07 2007-12-21 w sprawie tygodniowego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
96/07 2007-12-10 w sprawie powołania komisji konkursowej TAK Uchwalony obowiązujący
95/07 2007-12-07 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
XII/64/07 2007-11-27 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/63/07 2007-11-27 w sprawie przystąpienia do zagospodarowania centrum wsi w Białobrzegach TAK Uchwalony obowiązujący
XII/62/07 2007-11-27 w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określania inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. TAK Uchwalony obowiązujący
XII/61/07 2007-11-27 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publuicznego na rok 2008 ". TAK Uchwalony obowiązujący
XII/60/07 2007-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XII/59/07 2007-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XII/58/07 2007-11-27 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2008 na obszarze Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
94/07 2007-11-27 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
92/07 2007-11-26 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
91/07 2007-11-19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
90/07 2007-11-19 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
89/07 2007-11-19 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
88/07 2007-11-19 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
87/07 2007-11-16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XI/57/07 2007-10-31 o zmianie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania w ciągu drogi krajowej nr 63 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/56/07 2007-10-31 w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich TAK Uchwalony obowiązujący
XI/55/07 2007-10-31 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XI/54/07 2007-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/53/07 2007-10-31 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej TAK Uchwalony obowiązujący
XI/52/07 2007-10-31 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku po ośrodku zdrowia w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XI/51/07 2007-10-31 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu złotówkowego TAK Uchwalony obowiązujący
XI/50/07 2007-10-31 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XI/49/07 2007-10-31 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sterdyni i Dminnym Zespole Ekonomicznej Obsługi Placówek Oswiatowych w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
XI/48/07 2007-10-31 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sokołowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja jezdni i przebudowa chodnika oraz zjazdów na drodze powiatowej w Seroczynie" TAK Uchwalony obowiązujący
XI/47/07 2007-10-31 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim TAK Uchwalony obowiązujący
XI/46/07 2007-10-31 o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Rady Gminy w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
85/07 2007-10-31 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
84/07 2007-10-29 w sprawie przyjecia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym SOO w Urzędzie Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
83/07 2007-10-29 w sprawie przeznaczenia od oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
82/07 2007-10-17 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
81/07 2007-10-17 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
80/07 2007-10-05 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem nie będącym własnością pracodawcy. TAK Uchwalony obowiązujący
79/07 2007-10-04 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
78/07 2007-09-28 w sprawie sprzedaży kontenerów KP-7 TAK Uchwalony obowiązujący
77/07 2007-09-27 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Zespole Szkół w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
76/07 2007-09-27 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
75/07 2007-09-27 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełpińcu TAK Uchwalony obowiązujący
73/07 2007-09-27 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. TAK Uchwalony obowiązujący
72/07 2007-09-25 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
71/07 2007-09-25 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
68/07 2007-09-19 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
X/45/07 2007-09-14 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania w ciągu drogi krajowej nr 63 TAK Uchwalony obowiązujący
X/44/07 2007-09-14 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
X/43/07 2007-09-14 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sokołowskiemu na realizację zadania budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Straż Pożarnej TAK Uchwalony obowiązujący
X/42/07 2007-09-14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej TAK Uchwalony obowiązujący
X/41/07 2007-09-14 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu TAK Uchwalony obowiązujący
67/07 2007-09-14 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
66/07 2007-09-14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
65/07 2007-09-03 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
64/07 2007-08-31 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
63/07 2007-08-29 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
62/07 2007-08-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
61/07 2007-08-27 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
IX/40/07 2007-08-10 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/39/07 2007-08-10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/38/07 2007-08-10 w sprawie projektów, które Gmina Sterdyń złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych TAK Uchwalony obowiązujący
60/07 2007-08-10 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
60/07 2007-07-30 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni za okres I półrocza 2007 r. TAK Uchwalony obowiązujący
59/07 2007-07-30 w sprawie pełnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
58/07 2007-07-30 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sterdyń za okres I półrocza 2007 r. TAK Uchwalony obowiązujący
57/07 2007-07-18 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
56/07 2007-07-12 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
55/07 2007-07-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej. TAK Uchwalony obowiązujący
54/07 2007-07-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/37/07 2007-07-11 w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/36/06 2007-07-11 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/35/07 2007-07-11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku po ośrodku zdrowia w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/34/07 2007-07-11 w sprawie zaciągnięcia kredytu złotówkowego TAK Uchwalony obowiązujący
53/07 2007-07-02 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
52/07 2007-07-02 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
51/07 2007-06-26 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
50/07 2007-06-26 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
49/07 2007-06-21 w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
48/07 2007-06-20 w sprawie likwidacji pozostałych środków trwałych w uzywaniu TAK Uchwalony obowiązujący
VII/33/07 2007-06-13 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/32/07 2007-06-13 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Sterdyń na rok 2007". TAK Uchwalony obowiązujący
47/07 2007-06-13 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
44/07 2007-05-30 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
43/07 2007-05-30 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
46/07 2007-05-29 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
45/07 2007-05-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
42/07 2007-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
41/07 2007-05-21 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2007 r. TAK Uchwalony obowiązujący
40/07 2007-05-17 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007. TAK Uchwalony obowiązujący
39/07 2007-05-11 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
38/07 2007-05-10 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie realizacji zadaniz publicznego w 2007 r. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10