Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
172/08 2008-09-03 w sprawie powołania komisji pomocniczej do spraw weryfikacji wniosków o przyznannie pomocy pohuraganowej TAK Uchwalony obowiązujący
171/08 2008-09-03 w sprawie powołania komisji dla rozpatrzenia wniosków o pomoc materialną o chrakterze socjalnym oraz ustalenia zakresu jej pracy TAK Uchwalony obowiązujący
170/08 2008-09-03 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
169/08 2008-09-03 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
168/08 2008-09-03 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
167/08 2008-08-29 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
166/08 2008-08-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
164/08 2008-08-25 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
163/08 2008-08-20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Kiełpincu TAK Uchwalony obowiązujący
162/08 2008-08-18 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/99/08 2008-08-12 w sprawie projektów, które Gmina Sterdyń złoży do realizacji TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/105/08 2008-08-12 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/104/08 2008-08-12 w sprawie przystąpienia Gminy Sterdyń do realizacji projektu TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/103/08 2008-08-12 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/102/08 2008-08-12 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sokołowskiemu na realizację programu edukacyjno - profilaktycznego "BLACKAUT" TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/101/08 2008-08-12 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do wykonania zadań TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/100/08 2008-08-12 w sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski TAK Uchwalony obowiązujący
161/08 2008-08-12 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
159/08 2008-08-07 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni za okres I półrocza 2008 r. TAK Uchwalony obowiązujący
158/08 2008-08-07 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu fminy Sterdyń za okres I półrocza 2008 r. TAK Uchwalony obowiązujący
157/08 2008-07-22 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
156/08 2008-07-22 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania TAK Uchwalony obowiązujący
155/08 2008-07-22 w sprawie oceny przydatności składników najątku ruchomego do dalszego uzytkowania TAK Uchwalony obowiązujący
154/08 2008-07-21 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/98/08 2008-07-04 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/97/08 2008-07-04 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/96/08 2008-07-04 o zamiarze podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/95/08 2008-07-04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/94/08 2008-07-04 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/93/08 2008-07-04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/92/08 2008-07-04 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2008". TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/91/08 2008-07-04 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Białobrzegi TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/90/08 2008-07-04 w sprawie udzielenia Powiatowi Sokołowskiemu pomocy rzeczowej TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/89/08 2008-07-04 w sprawie przystąpienia gminy Sterdyń do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". TAK Uchwalony obowiązujący
153/08 2008-07-04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
152/08 2008-07-04 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
151/08 2008-06-30 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
150/08 2008-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
149/08 2008-06-23 w sprawie sprzedaży kontenerów KP-7 TAK Uchwalony obowiązujący
148/08 2008-06-23 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
147/08 2008-06-20 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomosći stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
146/08 2008-06-20 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosći stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
145/08 2008-06-20 w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
144/08 2008-05-30 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
143/08 2008-05-29 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
142/08 2008-05-21 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
141/08 2008-05-20 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
140/08 2008-05-20 w sprawie zmian w budżecie Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
139/08 2008-05-15 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
138/08 2008-05-12 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2008 r. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
137/08 2008-05-09 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
136/08 2008-05-09 w sprawie sprzedaży kontenerów KP-7 TAK Uchwalony obowiązujący
135/08 2008-05-02 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
134/08 2008-05-02 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/88/08 2008-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/87/08 2008-04-30 w sprawie przystąpienia do wykonania zadań dotyczących urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach oraz rekultywacji jeziora w Białobrzegach TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/86/08 2008-04-30 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
133/08 2008-04-30 w sprawioe zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
132/08 2008-04-30 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej TAK Uchwalony obowiązujący
131/08 2008-04-24 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w gabinecie stomatologicznym TAK Uchwalony obowiązujący
130/08 2008-04-24 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięciołach Dalszych. TAK Uchwalony obowiązujący
128/08 2008-04-23 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
127/08 2008-04-22 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
126/08 2008-04-11 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
125/08 2008-04-09 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
124/08 2008-04-09 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
123/08 2008-03-31 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
122/08 2008-03-31 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
121/08 2008-03-31 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
120/08 2008-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/85/08 2008-03-27 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
Xv/84/08 2008-03-27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sabnie TAK Uchwalony obowiązujący
XV/83/08 2008-03-27 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kiełpińcu TAK Uchwalony obowiązujący
XV/82/08 2008-03-27 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XV/81/08 2008-03-27 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej, znajdującej się w Zespole Szkół w Sterdyni, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sterdyń TAK Uchwalony oczekujący
119/08 2008-03-27 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2008 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
118/08 2008-03-25 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
117/08 2008-03-25 w sprawie sprzedaży kontenerów KP-7 TAK Uchwalony obowiązujący
116/08 2008-03-12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełpińcu TAK Uchwalony obowiązujący
115/08 2008-03-07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
114/08 2008-02-29 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych" TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/80/08 2008-02-19 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/79/08 2008-02-19 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/78/08 2008-02-19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/77/08 2008-02-19 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/76/08 2008-02-19 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/75/08 2008-02-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/74/08 2008-02-19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kiełpińcu TAK Uchwalony obowiązujący
113/08 2008-02-19 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
112/08 2008-02-08 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
111/08 2008-02-07 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
110/08 2008-01-31 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
109/08 2008-01-31 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
108/08 2008-01-24 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
107/08 2008-01-14 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2008 rok TAK Uchwalony obowiązujący
106/08 2008-01-02 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
105/07 2007-12-31 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2007 rok TAK Uchwalony obowiązujący
104/07 2007-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/73/07 2007-12-27 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2007 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/72/07 2007-12-27 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sterdyni na rok 2008 TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10