Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIV/210/10 2010-09-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu dróg publicznych TAK Uchwalony obowiązujący
381/10 2010-09-30 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
379/10 2010-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
378/10 2010-09-29 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w OSP w Dzięciołach Dalszych TAK Uchwalony obowiązujący
377/10 2010-09-29 w sprawie sprzedaży kontenera Kp - 7 TAK Uchwalony obowiązujący
376/10 2010-09-27 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
375/10 2010-09-27 w sprawie ogłoszenia 2 przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
374/10 2010-09-21 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
373/10 2010-09-21 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
372/10 2010-09-21 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
371/10 2010-09-20 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
370/10 2010-09-15 zmieniające zarządzenie nr 80/07 WG z dnia 5.10.2007 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu TAK Uchwalony obowiązujący
369/10 2010-09-15 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na obszarze gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
368/10 2010-09-15 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu"Aktywizacja życia społecznego mieszkańców wsi Szwejki poprzez remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/209/10 2010-09-13 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na 2010 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/208/10 2010-09-13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/207/10 2010-09-13 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/206/10 2010-09-13 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/205/10 2010-09-13 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2015". TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/204/10 2010-09-13 w sprawie przyjęcia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2015". TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/203/10 2010-09-13 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/202/10 2010-09-13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. TAK Uchwalony obowiązujący
367/10 2010-09-01 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
366/10 2010-08-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
365/10 2010-08-27 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
363/10 2010-08-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
362/10 2010-08-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
361/10 2010-08-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
360/10 2010-08-09 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
359/10 2010-08-09 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
358/10 2010-07-29 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/201/10 2010-07-23 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na 2010 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/200/10 2010-07-23 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/199/10 2010-07-23 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/198/10 2010-07-23 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/197/10 2010-07-23 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze. TAK Uchwalony obowiązujący
357/10 2010-07-23 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
356/10 2010-07-15 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
355/10 2010-07-13 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
354/10 2010-07-01 w sprawie odwołania członka komisji wyborczej TAK Uchwalony obowiązujący
353/10 2010-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
352/10 2010-06-24 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
351/10 2010-06-21 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
350/10 2010-06-18 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
349/10 2010-06-17 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom za zakup podręczników TAK Uchwalony obowiązujący
348/10 2010-06-16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
347/10 2010-06-16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
346/10 2010-06-16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
345/10 2010-06-16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
344/10 2010-06-16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
342/10 2010-06-15 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lebiedziach" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/196/10 2010-06-07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/195/10 2010-06-07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/194/10 2010-06-07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/193/10 2010-06-07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/192/10 2010-06-07 w sprawie zmian w "Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń". TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/191/10 2010-06-07 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni do załatwiania spraw z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
341/10 2010-05-31 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. TAK Uchwalony obowiązujący
340/10 2010-05-31 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych TAK Uchwalony obowiązujący
339/10 2010-05-31 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
338/10 2010-05-26 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
337/10 2010-05-19 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
336/10 2010-05-19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
335/10 2010-05-14 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
334/10 2010-05-14 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
333/10 2010-05-12 w sprawie obwieszczenia dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r. TAK Uchwalony obowiązujący
332/10 2010-05-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
331/10 2010-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia " Regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych" TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/190/10 2010-04-29 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/189/10 2010-04-29 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2009. TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/188/10 2010-04-29 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu komercyjnego zaciągniętego przez Samorządową Instytucję Kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/187/10 2010-04-29 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu komercyjnego zaciągniętego przez Samorządową Instytucję Kultury Gminna Bibliotekę Publiczną w Sterdyni. TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/186/10 2010-04-29 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/185/10 2010-04-29 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/184/10 2010-04-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację. TAK Uchwalony obowiązujący
330/10 2010-04-26 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
329/10 2010-04-22 w sprawie ogłoszenia konkursu " Mieszkajmy piękniej" TAK Uchwalony obowiązujący
328/10 2010-04-13 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
327/10 2010-04-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
326/10 2010-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
325/10 2010-03-29 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
324/10 2010-03-25 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
322/10 2010-03-19 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
321/10 2010-03-17 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe TAK Uchwalony obowiązujący
320/10 2010-03-16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/183/10 2010-03-09 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/182/10 2010-03-09 w sprawie przyjęcia od Powiatu Sokołowskiego wykonania zadania z zakresu dróg publicznych TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/181/10 2010-03-09 w sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/180/10 2010-03-09 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/179/10 2010-03-09 w sprawie przystąpienia gminy Sterdyń do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/178/10 2010-03-09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/177/10 2010-03-09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy TAK Uchwalony obowiązujący
319/10 2010-03-02 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego TAK Uchwalony obowiązujący
317/10 2010-02-17 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
316/10 2010-02-09 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
315/10 2010-02-08 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
314/10 2010-02-08 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
313/10 2010-02-08 w sprawie sprzedaży sprężarki TAK Uchwalony obowiązujący
312/10 2010-02-01 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
311/10 2010-01-29 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10