Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
188/12 2012-12-05 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
186/12 2012-11-26 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Sterdyń, jednostkach OSP oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
184/12 2012-11-14 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
183/12 2012-11-12 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sterdyń na lata 2013 - 2024 TAK Uchwalony obowiązujący
181/12 2012-11-07 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
180/12 2012-11-05 w sprawie nabycia nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
179/12 2012-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
178/12 2012-10-25 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
177/12 2012-10-12 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
177a/12 2012-10-08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
176/12 2012-09-19 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
175/12 2012-09-06 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
173/12 2012-08-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
172/12 2012-08-29 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
171/12 2012-08-23 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sterdyń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres I półrocza 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
171a/12 2012-08-17 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
170/12 2012-08-07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
169/12 2012-08-07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
168/12 2012-08-02 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
167/12 2012-07-27 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników TAK Uchwalony obowiązujący
166/12 2012-07-23 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
165/12 2012-07-20 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
164/12 2012-07-17 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
162/12 2012-07-05 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
161/12 2012-07-05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
160/12 2012-07-03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
159/12 2012-06-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
158/12 2012-06-21 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego w dniu 21 czerwca 2012 r. od godz. 0.30 do godz. 5.00 na terenie gminy Sterdyń w infrastrukturze komunalnej - drogowej TAK Uchwalony obowiązujący
157/12 2012-06-14 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej TAK Uchwalony obowiązujący
156/12 2012-06-14 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce gminnej nr. ew. 856 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr. ew. 853 w Lebiedziach TAK Uchwalony obowiązujący
154/12 2012-06-14 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Kształtowanie centrum wsi Sterdyń" TAK Uchwalony obowiązujący
153/12 2012-06-04 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
152/12 2012-06-04 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
151/12 2012-06-04 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
149/12 2012-05-29 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w OSP w Sterdyni, Dzięciołach Dalszych, Starym Ratyńcu TAK Uchwalony obowiązujący
148/12 2012-05-29 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w OSP w Sterdyni, Dzięciołach Dalszych, Starym Ratyńcu TAK Uchwalony obowiązujący
147/12 2012-05-23 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
146/12 2012-05-23 w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dostarczanej do mieszkań i pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
145/12 2012-05-23 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
144/12 2012-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
143/12 2012-05-18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Sterdyń w 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
142/12 2012-04-27 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
141/12 2012-04-23 w sprawie likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych TAK Uchwalony obowiązujący
140/12 2012-04-18 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
139/12 2012-04-02 w sprawie zatwierdzenia składu terenowej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - ujemne skutki przezimowania 2011/2012 na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
138/12 2012-03-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
137/12 2012-03-21 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
136/12 2012-03-15 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
135/12 2012-03-14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
134/12 2012-03-09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Sterdyń dotychczasowemu uzytkownikowi wieczystemu TAK Uchwalony obowiązujący
132/12 2012-02-29 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wykorzystywania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych" TAK Uchwalony obowiązujący
131/12 2012-02-24 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
126/12 2012-02-24 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
125/12 2012-02-24 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
124/12 2012-02-24 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
123/12 2012-02-24 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
122/12 2012-02-21 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
121/12 2012-02-21 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
119/12 2012-02-14 w sprawie sprzedaży kontenera KP-7 TAK Uchwalony obowiązujący
118/12 2012-02-08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży TAK Uchwalony obowiązujący
117/12 2012-01-24 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
116/12 2012-01-18 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
115/12 2012-01-18 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
114/12 2012-01-17 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
113/12 2012-01-17 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
112/12 2012-01-09 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
111/12 2012-01-09 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
110/12 2012-01-09 w sprawie planu finansowego dla Urzędu Gminy na 2012 r. TAK Uchwalony obowiązujący
109/12 2012-01-05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
108/12 2012-01-03 w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
99/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Dalszych oraz zakup wyposażenia" TAK Uchwalony obowiązujący
97/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu " Świetlica wiejska rozwija, aktywizuje, kształci i promuje - remont, wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w łazówku" TAK Uchwalony obowiązujący
106/11 2011-12-28 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Śladami historii Seroczyna" TAK Uchwalony obowiązujący
105/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Śladami historii Seroczyna" TAK Uchwalony obowiązujący
104/11 2011-12-28 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu" Teren rekreacyjno - sportowy elementem integracji mieszkańców sołectwa Stare Mursy" TAK Uchwalony obowiązujący
103/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Teren rekreacyjno - sportowy elementen integracji mieszkańców sołectwa Stare Mursy" TAK Uchwalony obowiązujący
102/11 2011-12-28 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Paderewku oraz zakup wyposażenia" TAK Uchwalony obowiązujący
101/11 2011-12-28 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Paderewku oraz zakup wyposażenia" TAK Uchwalony obowiązujący
100/11 2011-12-28 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Dalszych oraz zakup wyposażenia" TAK Uchwalony obowiązujący
96/11 2011-12-27 w sprawie tygodniowego rozkładu pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
95/11 2011-12-27 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
94/11 2011-12-15 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
93/11 2011-12-08 w sprawie udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
92/11 2011-12-08 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
91/11 2011-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
90/11 2011-11-23 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w OSP w Dzięciołach Dalszych TAK Uchwalony obowiązujący
89/11 2011-11-23 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
88/11 2011-11-17 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń dotychczasowemu uzytkownikowi wieczystemu TAK Uchwalony obowiązujący
87/11 2011-11-17 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
86/11 2011-11-10 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 TAK Uchwalony obowiązujący
85/11 2011-11-09 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
84/11 2011-11-08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
83/11 2011-11-08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
82/11 2011-11-07 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
81/11 2011-11-07 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
80/11 2011-11-07 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
79/11 2011-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2011 TAK Uchwalony obowiązujący
78/11 2011-10-14 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
77/11 2011-10-12 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży TAK Uchwalony obowiązujący
76/11 2011-10-12 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8