Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1)reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2)wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
3)przygotowywanie projektów uchwał Rady i przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
4)przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał Rady,
5)gospodarowanie mieniem komunalnym,
6)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7)podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
8)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
9)zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
10)okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
11)koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
12)rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
13)udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
14)czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
15)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
16)wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
17)wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,
18)udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach dotyczących działalności Gminy,
19)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy,
20)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2004-06-18
Data udostępnienia informacji 2004-06-18