Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Dane szczegółowe rady

Informacje ogólne:

Nazwa organu: Rada Gminy Sterdyń
Adres: ul. T. Kościuszki 6
Kod pocztowy: 08-320
Miejscowosć: Sterdyń

Dane teleadresowe:

Numer pokoju biura rady: 6
Dod. Info:
Telefon kierunkowy: 025
Telefon bezpośredni:
Telefon - centrala: 787 00 04
Telefon - wewnętrzny: wew. 36
Fax: 787 00 04
Adres strony WWW: sterdyn.nwg.pl
Adres poczty elektronicznej: ug_sterdyn@pro.onet.pl

Kompetencje rady:

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawach o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
1. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1. postanowienia proceduralne,
2. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
3. deklaracje - zawierające samozobowiązania do określonego postępowania,
4. apele - zawierające formalne niewiażące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania lub podjęcia inicjatyw bądź zadania.
2. Do postanowień, oświadczeń, deklaracji, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziane w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

Kompetencje przewodniczącego rady:

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: 1.zwołuje sesję Rady, 2.przewodniczy obradom, 3.sprawuje policję sesyjną, 4.kieruje obsługa kancelaryjną posiedzeń Rady, 5.zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał, 6.podpisuje uchwały Rady, 7.czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania mandatu radnego przez radnych.
Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Urszula Solczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Urszula Solczak
Data wytworzenia informacji 2004-06-19
Data udostępnienia informacji 2004-06-19