Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Zadania i kompetencje Rady

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawach o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
1. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1. postanowienia proceduralne,
2. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
3. deklaracje - zawierające samozobowiązania do określonego postępowania,
4. apele - zawierające formalne niewiażące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania lub podjęcia inicjatyw bądź zadania.
2. Do postanowień, oświadczeń, deklaracji, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziane w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.