Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Urzędowe tablice ogłoszeń

Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2014-10-152014-11-18Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sterdyni z dnia 15 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu głosowania oraz obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 8 i nr 15 w wyborach do Rady Gminy Sterdyń, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-082014-11-21Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sterdyni z dnia 8 października 2014 r. w sprawiew dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
2014-10-082014-12-01Obwieszczenie Wójta Gminy Sterdyń z dnia 8 października 2014 r. o obwodach głosowania
2014-10-072014-12-01Obwieszczenie GKW w Sterdyni z dnia 7 października 2014 r. o zmianie w składzie osobowym GKW
2014-09-262014-12-01Skład osobowy Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim
2014-09-252014-12-01Terminy pełnienia dyżurów przez TKW
2014-09-252014-12-01Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sterdyni
2014-09-252014-11-07Głosowanie przez pełnomocnika
2014-09-252014-11-07Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa
2014-09-252014-11-07Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
2014-09-232014-10-22Zarządzenie Nr 344/14 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 22 września 2014r .w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sterdyń
2014-09-232014-10-22Formularz do wniesienia uwag
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Białobrzegi
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Chądzyń
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Dzięcioły Bliższe
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Dzięcioły Dalsze
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Dzięcioły Kolonia
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Golanki
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Grądy
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Kamieńczyk
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Kiełpiniec
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Kuczaby
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Lebiedzie
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Lebiedzie Kolonia
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Łazów
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Łazówek
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Matejki
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Nowe Mursy
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Stare Mursy
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Paderewek
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Paderewek Kolonia
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Paulinów
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Nowy Ratyniec
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Stary Ratyniec
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Seroczyn
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Seroczyn Kolonia
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Sewerynówka
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Stelągi
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Stelągi Kolonia
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Sterdyń
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Szwejki
2014-09-232014-10-22Projekt statutu Sołectwa Zaleś
2014-09-232014-10-22Obwieszczenie
2014-09-232014-12-01Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
2014-09-052014-12-15Zarządzenie Nr 337/14 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2014-09-032014-12-15Obwieszczenie Wójta Gminy Sterdyń z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Sterdyń zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
2014-08-292014-12-15Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. o liczbie ludności
2014-08-292014-12-15Komunikat KW w Siedlcach o zgłoszeniach kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
2014-08-292014-12-15Komunikat KW w Siedlcach o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu KWW
2014-06-04 Rejestr działalności regulowanej
2013-12-09 Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych
2013-10-22 Deklaracja na podatek od nieruchomości
2013-10-22 Deklaracja na podatek rolny
2013-10-22 Deklaracja na podatek leśny
2013-10-22 Informacja o lasach
2013-10-22 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2013-10-22 Informacja o gruntach
2013-07-012099-12-31Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Sterdyń
2013-02-15  Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych
2013-01-04 Świat zwierząt leśnych w Nowym Ratyńcu
2012-12-31 Wpis do rejestru działalności regulowanej
2012-11-27 Wpis do rejestru działalności regulowanej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Węgrowie
2012-10-11 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012-08-01 Kącik przyrodniczo - dydaktyczny w Kamieńczyku
2012-06-28 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
2010-12-10 Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
2010-09-15 Informacja o wymianie pokryć azbestowo-cementowych
2010-05-28  "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Seroczyn" promocja WFOŚiGW
2009-10-22 Informacja o budowie sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Seroczyn Kol.
2009-09-10 Informacja o termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sterdyni
2009-08-27 Informacja o przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w Łazowie
2009-07-15 Informacja o wymianie pokryć azbestowo-cementowych
2007-11-13 O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń
2007-03-26 Obwieszczenie Wójta Gminy Sterdyń
2007-03-26 Obwieszczenie Wójta Gminy Sterdyń
2006-10-29 Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2006-10-25 Ogłoszenie o miejscach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2006-06-26 Lista kandydatów
  Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - azbest
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
  informacja o rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Lebiedziach
  Zakup dwóch motopomp pożrniczych dla OSP Dzięcioły Bliższe i Ratyniec Stary
  Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Stary Ratyniec
  Kącik przyrodniczo - dydaktyczny w Kiełpińcu
  Rozstrzygnięcia zamówienia na odbiór padłych zwierząt
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń z zakresu gospodarki odpadami
  Ogłoszenie dotyczące gospodarki odpadami lipiec 2013
  Ogłoszenie dotyczące gospodarki odpadami wrzesień 2013
  Ogłoszenie dotyczące gospodarki odpadami maj 2013